top of page

Scéim Gaelchara

Tá áthas ar Phleanáil Teanga Chonamara Láir go bhfuil an Scéim Gaelchara réidh le seoladh acu.

Is scéim í seo a bhfuil sé d’aidhm aici deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí Gaeilge i
gceantar Chonamara Láir (Camus, Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna, An Caiseal & Sraith Salach) feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Déanfar é seo trí dheis a thabhairt dóibh an Ghaeilge a chleachtadh mar theanga bheo i suíomh Gaeltachta. Tabharfardeis don fhoghlaimeoir achar ama a chaitheamh i gcomhluadar cainteora dúchais (anGaelchara). Beidh an foghlaimeoir in ann cur lena scileanna teanga trí a bheith páirteach i ngníomhaíocht nó caitheamh aimsire leis an gcainteoir dúchais: bíodh sé ina  imeacht sóisialta; ag cleachtadh spóirt; ag cleachtadh ceirde; nó trína bheith páirteach i ngníomhaíocht nó i gcaitheamh aimsire de chineál eile.

Cuirfear €250 ar fáil don fhoghlaimeoir agus €250 ar fáil don chainteoir dúchais.

 

Beidh na rudaí seo a leanas curtha san áireamh agus an t-iarratas á mheas:

 - Tiomantas agus dúthracht na n-iarrathóirí maidir le húsáid na Gaeilge.
 -Cur síos soiléir ar an ngníomhaíocht/caitheamh aimsire agus ar an amchlár
  oibre.
 -Cur síos ar spriocanna teanga an fhoghlaimeora agus ar ar an mbealach a
  bhainfear na spriocanna sin amach.
 -Luach breise: gníomhaíocht nó uaireanta breise agus gníomhartha eile a
  chuirfidh le hacmhainn teanga an fhoghlaimeora.

Eolas eile:

-Tá an scéim oscailte: (i) d’fhoghlaimeoirí Gaeilge atá ag cur fúthu i Limistéar
  Pleanála Teanga Chonamara Láir, agus (ii) do chainteoirí dúchais gurb as
-Limistéar Pleanála Teanga iad.
-Níl an scéim seo oiriúnach do ghlantosaitheoirí nó iad siúd gan bunscileanna
na teanga. Tabharfar tús áite d’iarrathóirí a bhfuil leibhéal réasúnta Gaeilge
acu, (meánleibhéal íseal nó níos airde).
-Ní féidir leis na hiarrathóirí aon cheangal fola nó pósta a bheith eatarthu.
 Beidh ar na rannpháirtithe meastóireacht agus tuairisciú rialta a dhéanamh trí
dhialann teanga a choinneáil agus taifead a dhéanamh ar an dul chun cinn.
-Is painéal neamhspléach a dhéanfaidh measúnú ar na hiarratais agus is iad a
dhéanfaidh an cinneadh
-Tá an scéim seo teoranta mar gheall gur scéim phíolótach í.

Ciste

-Cuirfear €250 ar fáil don fhoghlaimeoir Gaeilge agus €250 ar fáil don chainteoir
dúchais.
-Íocfar €100 ag tús na scéime agus an chuid eile nuair atá Oifig Pleanála Teanga
Chonamara Láir sásta go bhfuil an clár críochnaithe go sásúil ag na
rannpháirtithe.
-Caithfear aon mhaoiniú a cheadófar a éileamh taobh istigh de thréimhse 7 mí
ón litir thairisceana.
-Mar gur scéim phíolótach í seo, tá an ciste iomlán teoranta.

Próiseas Iarratais
Caithfidh iarrathóirí foirm iarratais a líonadh isteach. Déanfar measúnú ar na
foirmeacha iarratais agus roghnóidh painéal neamhspléach na rannpháirtithe.
Is féidir iarratas a dhéanamh go haonarach nó i dteannta foghlaimeora / cainteora
dúchais. Cuirfear Foghlaimeoirí/Cainteoirí Dúchais aonaracha le
Foghlaimeoirí/Cainteoirí Dúchais eile.
Tá an fhoirm iarratais le fáil ach teagmháil a dhéanamh le opt@conamaralair.ie nó 087
1875384.
Nó rogha foirm iarratais a líonadh tré an suíomh idirlín?

bottom of page