top of page

Eolas

“Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Chonamara Láir ag feidhmiú mar choisteó thús 2016. Tar éis roinnt cruinnithe poiblí agus tar éis achainí ar an bpobalcuireadh coiste deonach le chéile de bhaill óna ceantair éagsúla sa limistéaragus ó réimsí éagsúla de shochaí limistéar Chonamara Láir. Bhí sé mar aidhmón tús ag an gcoiste an deis seo a thapú trí phróiseas na pleanála teanga nariachtanais atá againn mar phobal chun inmharthanacht an cheantair marcheantar bisiúil Gaeltachta agus tuaithe a chinntiú a chur i láthair nascairshealbhóirí a mbeidh tionchar acu ar fhíorú na mian aidhme seo snablianta amach romhainn. Tá an coiste den tuairim go bhfuil ceangal suntasachidir pobal láidir Gaeilge agus Gaeltachta agus slí mhaireachtála arardchaighdeán le heacnamaíocht rathúil an limistéir. Bhí an coiste mothálachgur ag déanamh ionadaíochta do phobal an limistéir a bhíodar agus cuireadhbéim ollmhór ar ionchur an phobail ó thús deireadh an phróisis seo. Tá pleancuimsitheach curtha le chéile anois a thugann léargas ar stádas na Gaeilge sagceantar chomh maith le láidreachtaí agus riachtanais an limistéir marcheantar Gaeltachta. Tá bearta atá uaillmhianach ach réalaíoch ann chun anGhaeilge agus an tsaíocht Ghaelach a chur chun cinn mar mhóracmhainnd’fhorás eacnamaíoch, oideachasúil, cultúir agus sóisialta sa limistéar donseacht mbliana amach romhainn agus do na glúnta ina dhiaidh sin.”

"The Central Connemara Language Planning Steering Committee is acting as a committee since the beginning of 2016. After several public meetings and after an appeal to the public, a voluntary committee was formed with members from different areas of the language planning district and from various social and professional backgrounds. The committee is of the opinion that there is a significant connection between a strong Irish-speaking Gaeltacht community and the high quality standard of living with the successful economy of the area. The committee was sensitive that they were representing the community of the area and a huge emphasis was placed on community input from the beginning to the end of this process. A comprehensive plan has been compiled which gives an insight into the status of the Irish language in the area as well as the area's strengths and needs as a Gaeltacht area. There are measures that are ambitious but realistic to promote the Irish language as a major resource of economic, educational, cultural and social development in the area for the next seven years and for generations to come.”

bottom of page