top of page

Eolas

“Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Chonamara Láir ag feidhmiú mar choiste ó thús 2016. Tar éis roinnt cruinnithe poiblí agus tar éis achainí ar an bpobal, cuireadh coiste deonach le chéile de bhaill óna ceantair éagsúla sa limistéar agus ó réimsí éagsúla de shochaí limistéar Chonamara Láir. Bhí sé mar aidhm ón tús ag an gcoiste an deis seo a thapú trí phróiseas na pleanála teanga na riachtanais atá againn mar phobal chun inmharthanacht an cheantair mar cheantar bisiúil Gaeltachta agus tuaithe a chinntiú a chur i láthair nasc air shealbhóirí a mbeidh tionchar acu ar fhíorú na mian aidhme seo sna blianta amach romhainn. Tá an coiste den tuairim go bhfuil ceangal suntasach idir pobal láidir Gaeilge agus Gaeltachta agus slí mhaireachtála ar ardchaighdeán le heacnamaíocht rathúil an limistéir. Bhí an coiste mothálach gur ag déanamh ionadaíochta do phobal an limistéir a bhíodar agus cuireadh béim ollmhór ar ionchur an phobail ó thús deireadh an phróisis seo. Tá plean cuimsitheach curtha le chéile anois a thugann léargas ar stádas na Gaeilge sa gceantar chomh maith le láidreachtaí agus riachtanais an limistéir mar cheantar Gaeltachta. Tá bearta atá uaillmhianach ach réalaíoch ann chun an Ghaeilge agus an tsaíocht Ghaelach a chur chun cinn mar mhór acmhainn d’fhorás eacnamaíoch, oideachasúil, cultúir agus sóisialta sa limistéar don seacht mbliana amach romhainn agus do na glúnta ina dhiaidh sin.”

"The Central Connemara Language Planning Steering Committee is acting as a committee since the beginning of 2016. After several public meetings and after an appeal to the public, a voluntary committee was formed with members from different areas of the language planning district and from various social and professional backgrounds. The committee is of the opinion that there is a significant connection between a strong Irish-speaking Gaeltacht community and the high quality standard of living with the successful economy of the area. The committee was sensitive that they were representing the community of the area and a huge emphasis was placed on community input from the beginning to the end of this process. A comprehensive plan has been compiled which gives an insight into the status of the Irish language in the area as well as the area's strengths and needs as a Gaeltacht area. There are measures that are ambitious but realistic to promote the Irish language as a major resource of economic, educational, cultural and social development in the area for the next seven years and for generations to come.”

Sonraí Teagmhála

Anne Uí Dhonnacha

Oifigeach Pleanála Teanga

opt@conamaralair.ie / 087 1875384

bottom of page