top of page

Iarbhunscoileanna

Tá dhá iarbhunscoil i limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir- Coláiste na bPiarsach, Rosmuc agus Scoil Phobail Mhic Dara, Carna. Seo blaiseadh de na tograí/scéimeanna atá forbartha ag PTCL i gcomhar leis na scoileanna.

There are two post-primary schools in the Conamara Láir language planning area-  Coláiste na bPiarsach, Rosmuc and Scoil Phobail Mhic Dara, Carna. Here is a glimpse of the projects/schemes that have been developed by PTCL in collaboration with the schools. 

Coiste Gaeilge na nÓg

Bunaíodh na coistí seo sa dá iarbhunscoil agus eagraíodh ceardlann i gcomhar le Conradh na Gaeilge 'Traenáil na gCoistí Gaeilge' agus thug Sibéal Ní Dhuibhir, Comhordaitheoir Dara Leibhéal (Iarthar & Gaeltacht) spreagadh do na daltaí smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh maidir lena dtuairimí i leith na teanga agus leis na bealaí is féidir leo an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil. Cruthaíonn sé seo nasc tábhachtach idir na daltaí agus foireann PTCL agus bíonn teagmháil leanúnach eatarthu. Reáchtáil Pleanáil Teanga Chonamara Láir, i gcomhar le Gaeloideachas agus Energia, an ócáid ‘Aistear na Scoile’ ar an 8ú Márta (le linn Sheachtain na Gaeilge) i Halla Pobail Chill Chiaráin chun deis chun aitheantas a thabhairt do na Coistí Gaeilge agus ceiliúradh a dhéanamh ar 'Buddies Gaeilge', scéim a cuireadh i bhfeidhm i mbunscoileanna an cheantair. 

These committees were founded in the two post-primary schools and the 'Traenáil na Gaeilge' workshop was organised in collaboration with Conradh na Gaeilge and Sibéal Ní Dhuibhir, Second Level Coordinator (West & Gaeltacht), encouraged the students to think critically about their opinions in relation to the Irish language and the ways they can promote Irish in school. This creates an important link between the students and the PTCL team and there is constant contact between them. Pleanáil Teanga Chonamara Láir, in partnership with Gaeloideachas and Energia, held the 'Aistear na Scoile' event on the 8th of March (during Seachtain na Gaeilge) in Kilkieran Community Hall to give recognition to the Coistí Gaeilge and to celebrate the 'Buddies Gaeilge' scheme that was implemented in primary schools in the area.

Lá Eolais

Ar an 3ú Márta d'eagraigh Pleanáil Teanga Chonamara Láir Lá Eolais don dá iarbhunscoil atá sa gceantar agus do phobal Chonamara Láir. B'ócáid iontach agus rathúil a bhí ann agus táthar thar a bheith sásta leis an slua a tháinig ann. Tugadh deis tábhachtach do scoláirí agus an pobal eolas a bhailiú san aon áit amháin maidir le gairmeacha éagsúla, eolas ar chúrsaí atá á n-ofráil ag institiúidí tríú leibhéal agus printíseachtaí agus le ar ndóigh cuireadh béim ar na féidearthachtaí a bhaineann le saol na Gaeilge chomh maith. B’iontach an oiread sin daoine óga ón nGaeltacht a fheiceáil bailithe le chéile, agus an oiread sin saineolais á roinnt leo.

De bharr an rathúlacht a bhí ar an gcéad Lá Eolais/Oscailte anuraidh, bheartaigh PTCL agus LPT's an Iarthair comh thogra a dhéanamh don ócáid i mbliana agus é a oscailt do na hIarbhunscoileanna ar fad in Óstán Chois Fharraige i mí Eanáir seo caite

On March 3rd, PTCL organised an information day for the 2 post-primary schools in the area and for the Conamara Láir community. It was a great and successful event and we are very pleased with the crowd that came out. Students and the community were given an important opportunity to collect information in one place about various careers, information about courses being offered by 3rd Level Institutions, apprenticeships and of course an emphasis was placed on the possibilities available through Irish also. It was great to see so many young people from the Gaeltacht gathered together and being able to share so much expertise with them.

Due to the success of the first Information/Open Day last year, PTCL and LPT's of the West decided to make a joint proposal for the event this year and open it up to all Post-Primary Schools.. 

Cúrsa Fáilteachais

Is é seo an chéad chúrsa dá leithéid a reáchtáladh trí Ghaeilge agus tá sé ar siúl an mhí seo don dara bliain as a chéile. Dearadh an cúrsa nua seo go sonrach do cheantar Chonamara Láir I gcomhar leis an gcomhlacht Bane Mullarkey. Cuireann an cúrsa bunscileanna fáilteachais chun cinn chomh maith leis an tábhacht agus an tóir a bhíonn ar ár dteanga, ár gcultúr, traidisiún agus ár n-oidhreacht a mheabhrú do na scoláirí.

bottom of page